Usługa dozoru wspólnoty mieszkaniowej

Usługa dozoru wspólnoty mieszkaniowej ma na celu przyczynienie się do poprawienia bezpieczeństwa zarówno mieszkańców, jak i posiadanych przez nich własności. Umowy dotyczące tego rodzaju serwisu zawierane są pomiędzy wspólnotą a agencją ochrony.

W celu świadczenia serwisu firmy ochroniarskie nie tylko zapewniają przeszkolonych pracowników czuwających nad bezpieczeństwem mieszkańców i podejmujących czynności zapobiegające ewentualnym naruszeniom, ale też oferują ochronę w postaci monitoringu. Należy pamiętać, że ma ona charakter przede wszystkim prewencyjny i porządkowy, a jej głównym zadaniem jest ochrona mienia oraz części wspólnych nieruchomości.

Jakie świadczenia obejmuje usługa dozoru wspólnoty mieszkaniowej?

Zatrudniona przez wspólnotę mieszkaniową firma ochroniarska w przypadku niewywiązania się z określonych umową obowiązków, może być pociągnięta do odpowiedzialności deliktowej w przypadku zawinionego działania lub jego braku, bądź też kontraktowej wynikającej z nienależytego wykonania umowy.
Najczęściej wśród usług gwarantowanych znajdują się:

  • zapobieganie próbom dewastacji mienia należącego do spółdzielni mieszkaniowej, takiego jak np. sprzęt przeciwpożarowy,
  • kontrolowanie i nadzorowanie ruchu kołowego oraz pieszego,
  • zapobieganie kradzieżom mienia, będącego zarówno na wyposażeniu osiedla, jak i stanowiącego własność jego mieszkańców,
  • dbanie o drożność dróg ewakuacyjnych,
  • zapobieganie zakłócaniu ciszy nocnej,
  • czynne przeciwdziałanie ewentualnym próbom kradzieży czy napadom rabunkowym,
  • wpływanie na poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

pracownicy ochrony rozmawiający ze sobą